1. Tento ubytovací řád je závazný pro všechny ubytované (dále jen „hosté“ nebo jednotlivě „host“) využívající ubytovací služby v hotelu Clarion Congress Hotel České Budějovice, provozovaném společností CPI Hotels, a.s., IČO: 47116757, sídlem Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00 (dále jen „ubytovatel“) a tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi hostem a ubytovatelem. Za hosty se považují i osoby ubytované spolu s hostem, který uzavřel s ubytovatelem smlouvu.
 2. Host je povinen předložit na požádání ubytovatele svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Host mladší 18 let věku je nadto povinen, pokud jej o to ubytovatel požádá, předložit souhlas svého zákonného zástupce s ubytováním. Host, který odmítne předložit doklad osvědčující jeho totožnost nebo souhlas zákonného zástupce (jde-li o hosta mladšího 18 let věku), nemusí být ubytován, aniž by tím byly dotčeny jeho jiné povinnosti vůči ubytovateli.
 3. Dle § 103 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je host – cizinec povinen předložit ubytovateli na požádání cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, osvědčení o registraci, pobytovou kartu, průkaz trvalého pobytu nebo kartu trvalého pobytu a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis nebo podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu dle § 97 zákona. Host – cizinec, který odmítne předložit doklad o své totožnosti a jiné v předchozí větě uvedené doklady a který odmítne vyplnit a/nebo podepsat přihlašovací tiskopis, nemůže být ubytován. Povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na hosty – cizince mladší 15 let věku.
 4. Osobní údaje poskytnuté hostem při uzavírání smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy podléhají ochraně podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů. Ubytovatel, jakožto správce osobních údajů, zpracovává a chrání osobní údaje poskytnuté hostem v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce https://www.cpihotels.com/cs/gdpr. Host může tyto informace obdržet také v písemné podobě v recepci hotelu.
 5. Host po přihlášení obdrží ubytovací průkaz s uvedením čísla pokoje, datumem nástupu a konce ubytování a klíč (hotelovou kartu) od pokoje. Od tohoto okamžiku má do pokoje přístup pouze tento host (hosté). Přístup personálu hotelu do pronajatého pokoje je omezen pouze na nutný rozsah za účelem splnění podmínek ubytování sjednaných smlouvou.
 6. Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívání pokoje třetím osobám. Pro zajištění maximálního soukromí hosta lze sjednat i omezení vstupu personálu hotelu.
 7. Ubytování hosta v den příjezdu je možné nejdříve od 14:00 hod, pokud není předem dohodnuto jinak.
 8. Host uvolní pokoj nejpozději do 12:00 hod posledního dne ubytování, pokud není předem dohodnuto jinak. Neučiní-li tak host v této lhůtě, je mu ubytovatel oprávněn účtovat pobyt za další den.
 9. Požádá-li host o prodloužení ubytování, je mu ubytovatel oprávněn - pokud může vyhovět - nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl host původně ubytován.
 10. Psi, kočky a jiná zvířata mohou být v hotelu umístěna pouze s předchozím souhlasem ubytovatele. Za umístění zvířat v hotelovém pokoji je účtován zvláštní poplatek dle ceníku ubytovatele.
 11. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí nezbytné lékařské pomoci, případně převoz hosta do nemocnice. Úhradu nákladů s tímto spojených nese ze svého host.
 12. V pokoji nebo ve společných prostorách hotelu není dovoleno bez předchozího souhlasu ubytovatele přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace, stejně jako host není oprávněn provádět ani jakékoliv jiné změny.
 13. Host je povinen udržovat v pokoji pořádek a čistotu.
 14. Hostům není v hotelu a zejména na pokoji dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče, s výjimkou elektrospotřebičů osobní hygieny (holicí strojky, masážní strojky, vysoušeče vlasů, elektrické zubní kartáčky atd.), a nabíječky mobilních telefonů, notebooků, tabletů, fotoaparátů a podobná zařízení, která jsou připojena k elektrické síti ubytovatele. Předpokladem je, že tato zařízení nemají žádné technické závady a nesou označení CE. Host smí tato elektrická zařízení používat nebo nabíjet pouze v přítomnosti hosta. Host je povinen odpojit všechna taková zařízení ihned po ukončení aktivního používání nebo nabíjení takových zařízení. Je přísně zakázáno používat vlastní elektrická zařízení, která jsou zdrojem tepla, jako jsou rychlovarné konvice, vařiče nebo přímotopné varné desky.
 15. Host užívající v hotelu vlastní elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení, odpovídá za škodu jimi způsobenou.
 16. Veškeré vybavení a zařízení pokoje je oprávněn užívat ubytovaný host pouze k určenému účelu. Host je povinen manipulovat s elektrickými zařízeními ubytovatele (vysoušeče vlasů, rychlovarné konvice, kávovary a jiná elektrická zařízení na pokoji) takovým způsobem, aby nedošlo k újmě na zdraví hosta.
 17. Host je povinen chovat se tak, aby nebyla bezdůvodně poškozena svoboda, život, zdraví nebo majetek jiných osob.
 18. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít okna, vodovodní uzávěry a pokoj uzamknout. Při odchodu z hotelu host odevzdá klíč (hotelovou kartu) na recepci. Při návratu do hotelu bude klíč (hotelová karta) od pokoje hostu vydán pouze po předložení ubytovacího průkazu.
 19. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti ve věku do 10 let, stejně jako psy, kočky a jiná zvířata, bez dozoru dospělých v pokojích a ostatních společenských a společných prostorách hotelu.
 20. Host nesmí do hotelu vnášet zbraně, střelivo, výbušniny či omamné nebo psychotropní látky nebo jedy (s výjimkou léčiv určených pro potřebu hosta) nebo takové látky v hotelu vyrábět. Host nesmí v hotelu používat ani otevřený oheň, svíčky a zábavnou pyrotechniku.
 21. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host v plné míře podle platných právních předpisů. Škodu, kterou host nebo osoba s ním ubytovaná na majetku ubytovatele způsobí, je host povinen bezodkladně oznámit ubytovateli.
 22. Ubytovatel poskytuje hostům služby v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a smlouvou.
 23. Za škody způsobené na majetku hostů odpovídá ubytovatel podle § 2946 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Hosté jsou povinni veškeré cennosti ukládat v hotelovém trezoru v recepci, popř. v trezoru na pokoji, které představují prostory vyhrazené k uložení cenností. Za cennosti se považují zejména klenoty, peníze, cenné papíry, hodinky, mobilní telefony a jiná komunikační zařízení, počítačová, audio-vizuální a jiná technika.
 24. Při příjezdu je host povinen (neprovedl-li platbu již dříve) jako garanci platby předložit kreditní kartu nebo provést platbu za ubytování. Host je kromě ubytování povinen garantovat kartou nebo hotovostním depozitem i případnou útratu za doplňkové služby či produkty.
 25. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí je i na recepci.
 26. V prostoru vyznačeném jako nekuřácký je zákaz kouření na pokojích i v chodbách. Porušení této povinnosti se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem a ubytovatel může hostu naúčtovat smluvní pokutu.
 27. Host je povinen dodržovat pravidla slušného chování, neobtěžovat ostatní hosty svým chováním, dodržovat noční klid (od 22,00 hod. do 6,00 hod.), nekonzumovat alkoholické nápoje či omamné látky ve společných prostorách hotelu a nepoškozovat zařízení a vybavení hotelu (ubytovatele). Porušení kterékoliv z těchto povinností se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem.
 28. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že jím stanovené povinnosti poruší podstatným způsobem, má ubytovatel právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Výpověď se pak stává účinnou sdělením nebo předáním hostu. Host je v takovém případě povinen uhradit cenu již poskytnutých služeb/zboží a neprodleně opustit hotel. V případě, že host hotel neopustí, je ubytovatel oprávněn neprodleně kontaktovat Policii ČR nebo jiný orgán veřejné moci.
 29. Ubytovatel odpovídá za škody na vozidlech a jejich příslušenství vzniklé po dobu parkování na hotelovém parkovišti. Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na věcech odložených ve vozidlech, které netvoří příslušenství vozidla. V případě rozporu znění tohoto ubytovacího řádu se zněním příslušného parkovacího řádu hotelového parkoviště má přednost tento ubytovací řád.